QUY TRÌNH SƠN MỸ NGHỆ

 QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN NỨT TRÊN GỖ, POLYESTER, CEMENT, ĐẤT  NUNG

  · Giấy nhám sử dụng: Nhám 180 - 240; Xả thật kỹ vật liệu.

  · Lớp sơn thứ nhất: SƠN MEN LÓT CÁC MÀU

        Tỉ lệ pha :   Sơn men lót các màu      Đóng rắn sơn men
                                        3                                                         2

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
Khuấy mạnh đều hoặc lắc mạnh đều  từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 2 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút
- Khô cứng: 2 - 3 giờ
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ 

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.

  · Giấy nhám sử dụng: Nhám 240 – 320; Xả thật đều bề mặt

  · Lớp sơn thứ hai: SƠN 2K CHỐNG Ố VÀNG TẠO MÀU NỀN

        Tỉ lệ pha:  Sơn 2K chống ố vàng    Đóng rắn 2K       Dung môi 2K
                                     4                                                 1                           5

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ 

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang

 · Lớp sơn thứ 3: SƠN NỨT TRONG HOẶC SƠN NỨT MÀU

Phun nứt 1 lượt : cho nứt nhỏ
Phun nứt 2 lượt : cho nứt vừa
Phun nứt 3 lượt : cho nứt lớn

 · Lớp sơn thứ 4: SƠN 2K BÓNG TRONG HOẶC MỜ

      Tỉ lệ pha : Sơn 2K bóng trong hoặc mờ   Đóng rắn 2K        Dung môi 2K
                                                          4                                  1                        5

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ 

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.

 

 

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN TRÊN KÍNH MÀU NHŨ BẠC, NHŨ ĐỒNG, KIM SA

  · Lớp sơn thứ 1: SƠN KÍNH NHŨ BẠC, NHŨ ĐỒNG, KIM SA

Tỉ lệ: 

Sơn kính nhũ bạc, nhũ đồng, kim sa - Đóng rắn sơn kính -  Dung môi sơn kính
                                                   4                                        1                                 5

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ

  · Lớp sơn thứ 2: SƠN KÍNH CÁC MÀU

 Tỉ lệ: Sơn kính các màu   -       Đóng rắn sơn kính  -       Dung môi sơn kính
                                   4                                      1                                     5

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ

 

 

Zalo
back-to-top.png
quytrinhson_detail