QUY TRÌNH THI CÔNG: SƠN MÀI TRÊN GỖ MDF

QUY TRÌNH THI CÔNG:  SƠN MÀI TRÊN GỖ MDF

(DÙNG CHO NỘI NGOẠI THẤT)

 

                 •    Giấy nhám sử dụng: 180 – 240 - 320; Xả thật đều bề mặt.

              •    Lớp sơn thư nhất :  SƠN MEN CHỐNG THẤM 

   Tỉ lệ :   Sơn men chống thấm                         Đóng cứngsơn men

                            3                                                           2            

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ.
Khuấy mạnh đều hoặc lắc đều mạnh từ 3 - 5 phút.
- Sử dụng sau 15 phút .
- Thời gian sử dụng: 2 giờ.

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút.
- Khô cứng: 2 - 3 giờ.
- Xả nhám.
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.

           • Trám matic trong 2 TP các cạnh và góc

    Tỉ lệ : Matic trong 2 TP các cạnh và góc               Đóng rắn matic

                                1                                                        1       

          •  Giấy nhám sử dụng : 180-240

         •   Lớp sơn thứ hai: SƠN MEN TRẮNG LÓT.

    Tỉ lệ :   Sơn men trắng lót         Đóng cứng sơn men 
                             3                                                       2

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ.
Khuấy mạnh đều hoặc lắc đều mạnh từ 3 - 5 phút.
- Sử dụng sau 15 phút .
- Thời gian sử dụng: 2 giờ.

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút.
- Khô cứng: 2 - 3 giờ.
- Xả nhám.
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang. 

          •  Giấy nhám sử dụng: 180-240; Xả thật đều bề mặt.

          •    Lớp sơn thứ ba : SƠN MEN TRẮNG LÓT 

     Tỉ lệ :    Sơn men trắng lót        Đóng cứng sơn men  
                                3                                                      2

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ.
Khuấy mạnh đều hoặc lắc đều mạnh từ 3 - 5 phút.
- Sử dụng sau 15 phút.
- Thời gian sử dụng: 2 giờ.

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút.
- Khô cứng: 2 - 3 giờ.
- Xả nhám .
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang. 

                • Giấy nhám sử dụng : 240-320

                •  Lớp sơn thứ tư : SƠN MEN TRẮNG LÓT 

  Tỉ lệ :   Sơn men trắng lót             Đóng cứng sơn men 
                             3                                                       2

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ.
Khuấy mạnh đều hoặc lắc đều mạnh từ 3 - 5 phút.
- Sử dụng sau 15 phút .
- Thời gian sử dụng: 2 giờ.

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút.
- Khô cứng: 2 - 3 giờ.
- Xả nhám.
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.

 

          •   Giấy nhám sử dụng: 320 - 400; Xả thật đều bề mặt

          •    Lớp sơn thứ năm: SƠN 2K CHỐNG Ố VÀNG - TRẮNG BÓNG  

Tỉ lệ:

Sơn 2K    chống ố vàng    -               bóng   -               Đóng rắn 2K )
                                  3                                    1                                4

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ.
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút.
- Sử dụng sau 10 phút .
- Thời gian sử dụng: 4 giờ.

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.

        •   Giấy nhám sử dụng: 400 - 600; Xả thật đều bề mặt

        •    Lớp sơn thứ sáu: SƠN 2K CHỐNG Ố VÀNG - BÓNG SƠN MÀI

Tỉ lệ:

Sơn 2K chống ố vàng- bóng sơn mài -   Đóng  cứng  2K  
                               3                                   1                            4

 

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút 
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ.

 

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ: 
- Sử dụng từ 150 - 200g hỗn hợp trên 1m2 với mặt phẳng nằm ngang.
- Đánh bóng: Nhám 1200 – 1500

Zalo
back-to-top.png
quytrinhson_detail